Recreatiegebied de Grevelingen

Vogelbroedgebieden

Het verdwijnen van eb en vloed heeft voor het vogelleven in de Grevelingen grote gevolgen gehad. Bewoners van de kuststrook, zoals Scholekster, Rosse Grutto en Zilverplevier gingen sterk in aantal achteruit, terwijl vis- en plantenetende vogels juist sterk in aantal toenamen. Visetende vogels, zoals de Middelste Zaagbek, Fuut en Geoorde Fuut jagen op het zicht in het heldere en voedselrijke Grevelingenmeer. Zij overwinteren hier in grote aantallen. Naast een grote verscheidenheid aan watervogels komen inmiddels ook vele soorten zangvogels in de Grevelingen voor. Zij profiteren van de dichte begroeiing die op sommige plaatsen op de eilanden en bijvoorbeeld op het Noordelijke deel van de Slikken van Flakkee is ontstaan.

Sommige vogels, zoals de Veldleeuwerik, de Grutto en de Geoorde Fuut komen voor op de Rode lijst van bedreigde vogelsoorten. De beweide gebieden zijn uitermate geschikt als broedgebied voor weidevogels zoals de Kievit, de Tureluur en de Grutto. Aan de slikkige randen van het meer en op de diverse schelpeneilandjes die speciaal voor hen zijn aangelegd broeden Bontbekplevieren en Kluten. Een gedeelte van de zuidelijke Slikken van Flakkee wordt speciaal kort gemaaid, zodat daar duizenden overwinterende ganzen van kunnen profiteren.


Jaarlijks broeden diverse kustvogelsop de diverse eilanden in de Grevelingen.Kluten,bontbekplevieren, strandplevierenen zelfs de Middelste Zaagbekzijn te vinden opwisselende broedplaatsen. Staatsbosbeheer voert in samenwerking met een vogelwachter inventarisaties en tellingen uit. Omwille van de rust is het natuureiland Hompelvoet in de periode 15 april - 15 augustus niet toegankelijk en zijn de Kleine Stampersplaat, Kleine Veermansplaat en Markenje het hele jaar gesloten voor publiek.


Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010